يكشنبه 1 ارديبهشت 1398   11:59:32
خدمات شرکت در دفاتر پیشخوان
خدمات شرکت گاز استان البرز در دفاتر پیشخوان
اشتراک پذیری مشترکین جزء
اشتراک پذیری مشترکین عمده
ارائه قبض المثنی
ارائه استعلام بدهی ( تسویه حساب )
ارائه استعلام سازمانها(دفترخانه رسمی / شهرداری ها )
تغییرنام مشترک جزء
اصلاح آدرس مشترک جزء
ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)
اصلاح قبض مشترکین گاز
تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)
تغییر نوع مصرف مشترکین گاز
رفع اشکال قبض گاز
تست کنتور گاز
نصب علمک
جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی )
جابجایی علمک
قطع جریان گاز مشترکین
وصل مجدد جریان گاز مشترکین
ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب
تفکیک کنتورگاز
اقاله/فسخ قرارداد
تعویض کنتور گاز
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما