يكشنبه 1 ارديبهشت 1398   12:02:29
مطالب آموزشی امور HSE
فايلها
1رويداد Incident.pdf 387.849 KB
2 دسته بندي واقعه.pdf 499.317 KB
2 واكنش درمقابل بحران.pdf 361.658 KB
3واكنش درمقابل بحران.pdf 359.1 KB
7نكته ايمني براي رانندگي درسفر.pdf 274.907 KB
پيام ايمني4.pptx 232.489 KB
حادثه_2557 (1).pdf 549.394 KB
ريسک.pdf 381.054 KB
شبه حادثه.pdf 479.081 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما