سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   04:18:42
خدمات دفاتر پیشخوان  

1- اشتراک پذیری مشترکین جزء       ..................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                                             

2- ارائه قبض المثنی         ...................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                                                           

3- ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب مالی)        ................................................................................. در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                            

4- ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/ شهرداری ها)

5- تغییر نام مشترک جزء         .................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                                                      

6- اصلاح آدرس مشترک جزء    ............................................. درخواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره  مربوطه ارسال میگردد.

7- ثبت رقم  کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

8- اصلاح قبض مشترکین گاز

9- تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/ تغییر تعداد واحد)      ................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.

10- تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

11- رفع اشکال قبض گاز

12- تست کنتور گاز        ............................................................................................................................. در خواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره مربوطه ارسال میگردد.

13- نصب علمک        

14- جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)      .................................................................................. درخواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره مربوطه ارسال میگردد.

15- جابجایی علمک

16- قطع جریان گاز مشترکین

17- وصل مجدد جریان گاز مشترکین

18- ارائه جزییات محاسبه صورتحساب            ...................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.

19- تفکیک کنتور گاز                                ...................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.

20- اقاله/ فسخ قرارداد

21- تعویض کنتور گاز

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما