نکات ایمنی در مورد استفاده از سیستم حرارت مرکزی


  1. محل اتاقک موتورخانه بایستی به طریقیباشد که هوا در آن جریان داشته باشد . به عبارت دیگرهوا از دریچه ای وارد و از دریچه یا پنجره دیگری به خارج هدایت شود.
  2. زیر درب موتورخانه جهت عبور جریان ، حداقل 5 سانتی متر با زمین فاصله داشته باشد و در قسمت پایین درب نیز یک دریچه مشبک جهت تهویه تعبیه گردد .
  3. توصیه می شود موتور خانه مجهز به هواکش (FAN) باشد .
  4. پنجره موتورخانه را همیشه نیمه باز نگه دارید .
  5. منافذ دودکش ها باید کاملاً آببندی شده باشد .
  6. کنترل نمایید از اطراف دیگ و مابین پره ها گازهای حاصل از احتراق در فضا پخش نشود تا در معرض خطر قرار نگیرید .
  7. در هنگام ورود به موتورخانه ، درب را باز نگه دارید و چند لحظه تأمل نموده و سپس وارد موتورخانه شوید تا در صورت وجود احتمالی گازهای سمی ، تبادل هوا با فضای بیرون انجام گیرد .
  8. ازتعبیه لوله های دودکش به صورت افقی و بیش از یک متر در موتورخانه ، خودداری فرمایید .
  9. از نصب زانوهای متعدد دودکش در موتورخانه ج