صفحه اصلی > تعاریف اولیه 

 

تعاریف اولیه:

"عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامیکه در قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی به کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

1،1- شرکت:

منظور شرکت ملی گاز ایران و یا شرکتهای گاز استانی است.

 1،2- گاز طبیعی:

مخلوطی است از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر.

1،3- متقاضی :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید.

1،4- اشتراک :

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود.

1،5- مشترک:

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

1،6- واحد مسکونی:

مکانی است برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و سرویس متناسب  با عرف محل سکونت باشد.

1،7- مصرف کننده:

به مشترکی اطلاق می گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده بهره برداری گردیده باشد.

1،8- محدوده اشتراک:

محدوده ای است که طبق نقشه تائید شده سازمان نظام مهندسی/مشاورین ذیصلاح، برای تامین گاز مورد نیاز مشترک در نظر گرفته شده است .

1،9- پیمان فروش گاز طبیعی:

عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

1،10- انواع مشترک(از لحاظ مقدار مصرف):

1،10،1-  مشترک جزء:

به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار 1/4 پوند بر اینچ مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 100 متر مکعب در ساعت باشد.

1،10،2- مشترک عمده:

به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 1/4 پوند بر اینچ مربع یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیش از 100 متر مکعب باشد.

1،11-انواع مشترک (از لحاظ نوع مصرف):

1،11،1- مشترکین خانگی:

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت و.سایل و تجهیزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگی در واحدهای مسکونی استفاده می نمایند.

1،11،2- مشترکین عمومی:

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیر خانگی و غیر صنعتی استفاده می نمایند و در گروههای ذیل تقسیم بندی می شوند:

گروه 1- کسب،خدمات و هر نوع واحد مصرف کننده ای که با هیچیک از تعرفه های دیگر تطابق نداشته باشد.

گروه 2- آموزشی:شامل مراکز فرهنگی ،آموزشی و ورزشی دولتی،غیر دولتی، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها ،موزه ها،مهد کودکها، کودکستاها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی ، دانشگاهها ، مراکز  آموزش فنی و حرفه ای ، مدارس و حوزه های علوم دینی ، اماکن مقدسه مذهبی ، مساجد ، حسینیه ها ، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی خیریه نگهداری معلولان و بیمارستانهای آموزشی که دارای ائیدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

گروه 3- اماکن و تاسیسات دولتی: اماکن و تاسیسات دولتی شامل اماکن و تاسیسات ادارات ،ارگانها ،نهادها و سازمانهای زیر نظر مقام رهبری ،قوای سه گانه ،شهرداریها ،نیروی نظامی و انتظامی....

1،11،3- مشترک صنعتی:

مشترکین صنعتی شامل سه گروه ذیل می باشد:

گروه 1-شامل واحدهای صنعتی، نیروگاههای خصوصی ،پالایشگاه ها و تلمبه خانه ها، ایستگاههای تقویت فشار ،یاردهای بهره برداری،پتروشیمی ها ،واحدهای تولید محصولات کشاورزی ،دامپروری ، آبزیان ،تاسیسات گردشگری ، نانواییهای صنعتی و...با ارائه تائیدیه معتبر از مراجع ذیصلاح.

گروه 2- نیروگاهها(در مالکیت وزارت نیرو)

گروه 3- حمل ونقل (برای ایستگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG)

1،12- رگلاتور(تنظیم کننده فشار )

دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قرار داد تنظیم می گردد و در مالکیت شرکت می باشد.

1،13- کنتور:

دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود و در مالکیت شرکت بوده و مسئولیت نگهداری آن با شرکت می باشد.

1،14- ایستگاه مشترکین عمده:

عبارت است از وسایلی که به منظور سنجش مقدار گاز،تنظیم و تثبیت فشار گاز طبق قرار داد در محل مورد تائید شرکت نصب گردیده و در مالکیت شرکت می باشد.

1،15-  ظرفیت کنتور /ایستگاه:

عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/ایستگاه قابل عبور می باشد.

1،16- خطوط انتقال:

عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از27 بار (400 پوند بر اینچ مربع) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید.

1،17- ایستگاههای ورودی شهر:

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه تغذیه از خطوط انتقال،در این ایستگاهها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار حدود 27 بار (400پوند بر اینچ مربع )و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه /توزیع شود.

1،18- شبکه تغذیه:

شبکه تغذیه عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار حدود 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع)را از ایستگاههای ورودی شهری به ایستگاههای داخل شهری هدایت می کند.

1،19-ایستگاههای داخل شهری:

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه شهری از شبکه تغذیه.در ایستگاهها، فشار گاز طبیعی از حدود 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع) به حدود 4 بار (60 پوند بر اینچ)کاهش داده می شود.

1،20- شبکه توزیع :

عبارت است خطوطی که گاز طبیعی با فشار حدود 4 بار (60 پوند بر اینچ مربع) را از ایستگاههای تقلیل فشار به محلهای مصرف هدایت می کند.

1،21- فشار استاندارد:

فشار استادارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 1/01325 بار معادل 14/696 پوند بر اینچ مربع می باشد.

1،22- فشار گاز تحویلی به مشترک:

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور /ایستگاه به شرح ذیل می باشد:

1،22،1- فشار 1/4 پوند براینچ مربع

1،22،2- فشار 2 پوند بر اینچ مربع

1،22،3-  فشار 60 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری ،فشار از 45 تا 60 پوند بر اینچ مربع متغیر است)

1،22،4- فشار 250 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری،فشار از 150 تا 250 پوند بر اینچ مربع متغییر است)

1،22،5- فشار 400 پوند بر اینچ مربع (در استگاههای اندازه گیری فشار از 400 تا 1000 و یا 66 تا 1300 پوند براینچ مربع متغییر است)

1،23- دمای استاندارد:

دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 15/56 درجه سانتیگراد معادل 60 درجه فارنهایت می باشد.

1،24- متر مکعب استاندارد:

معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضائی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد (از نظر فشار و دما) اشغال نماید.

1،25- ضریب تصحیح:

عددی است که بر اساس فشار محیط حجم و سایر مشخصات مرتبط با گاز تحویلی به مشترک جهت تبدیل میزان گاز مصرفی به متر مکعب استاندارد برای مشترکین عمده لحاظ می گردد.

1،26- دستگاه تصحیح کننده: دستگاهی است که میزان دما فشار و حجم تصحیح نشده گاز مصرفی مشترکین عمده را بطور مستمر از کنتور دریافت و میزان حجم استاندارد را در هر لحظه محاسبه نماید.نصب دستگاه تصحیح کننده در سیستمهای اندازه گیری با ظرفیت 400 متر مکعب و بالاتر الزامی است.

1،27-علمک:

علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تامین می نماید.

1،28- خط انشعاب/خط اختصاصی

به خط یا خطوطی اطلاق می گردد که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا شبکه تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تامین می نماید.

1،29- هزینه های گازرسانی:

 عبارت است از مجموع هزینه های برقراری انشعاب و سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی.

الف- هزینه برقراری انشعاب: مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطا امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه تمام شده تهیه و نصب کنتور رگولاتور/ایستگاه تقلیل فشار/ ایستگاه اندازه گیری از متقاضی اخذ می گردد.

ب- سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی: مبلغی است که به تناسب حجم گاز مورد نیاز متقاضی بابت اجرای خط اختصاصی محاسبه واز وی اخذ می گردد.

تبصره: پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی به عهده متقاضی می باشد.

1،30- گاز بهاء:

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد(مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره انداز کنتور و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد)

1،31- هزینه خدمات مستمر:

عبارت  است از میلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاههای اندازه گیری، پس از نصب و راه اندازی آن برای جبران بخشی از هزینه های نگهداری تاسیسات گاز و تامین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد.

1،32- قرائت دستگاه اندازه گیری/کنتور

قرائت دستگاه اندازه گیری/ کنتور به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد.

1،33- دوره مصرف:

عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری/ کنتور گاز مصرفی مشترک.

1،34- نقطه تحویل:

عبارت است از نقطه ای که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترک متصل می شود. در مشترکین جزء خروجی کنتور و در مشترکین عمده فلنج بعد از شیر خروجی ایستگاه خواهد بود.

1،35- باز فروش گاز طبیعی :

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک (مشترکین)به اشخاص ثالث در محدوه اشتراک واگذار شده بر اساس مقررات.

1،36- تعرفه های فروش گاز طبیعی:

عبارت است از مبلغ گاز بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح برای هر نوع مصرف در مقاطع زمانی خاص.

1،37- مبلغ علی الحساب بهای گاز مصرفی:

مبلغی است که با درخواست مشترک برای مصرف گاز طبیعی ماههای آتی به شرکت پرداخت می گردد."

 

امتیازدهی

تصاویر منتخب