صفحه اصلی > هزینه برقراری انشعاب مشترکین 
هزینه برقراری انشعاب متشرکین

ردیف

ظرفیت کنتور

هزینه برقراری انشعاب

1

4

 

1409480 ریال

2

6

 

2114220 ریال

3

10

 

3523700 ریال

4

16

 

5637920 ریال

5

25

8809250 ریال

6

40

14094800 ریال

7

65

22904050 ریال

8

100

 

35237000ریال

تصاویر منتخب