صفحه اصلی > خدمات دفاتر پیشخوان 

 

خدمات دفاتر پیشخوان 

1- اشتراک پذیری مشترکین جزء ........................................................................................................در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

2- ارائه قبض المثنی  ..................................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

3- ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب مالی)  ................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

4- ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/ شهرداری ها)

5- تغییر نام مشترک جزء  ............................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

6- اصلاح آدرس مشترک جزء  ............................................. درخواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره  مربوطه ارسال می شود.

7- ثبت رقم  کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

8- اصلاح قبض مشترکین گاز

9- تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/ تغییر تعداد واحد)      ....................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

10- تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

11- رفع اشکال قبض گاز

12- تست کنتورگاز ............................................................ در خواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره مربوطه ارسال می شود.

13- نصب علمک        

14- جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) ............................ درخواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره مربوطه ارسال می شود.

15- جابجایی علمک

16- قطع جریان گاز مشترکین

17- وصل مجدد جریان گاز مشترکین

18- ارائه جزییات محاسبه صورتحساب  .............................................................................................. در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

19- تفکیک کنتور گاز ....................................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام است.

20- اقاله/ فسخ قرارداد

21- تعویض کنتور گاز

 

تصاویر منتخب