صفحه اصلی > امور قراردادها 

اسناد و مدارک مناقصه

ابلاغیه شماره 91529-220 مورخ 300294 وزیر محترم نفت در خصوص نحوه ضبط ضمانت نامه پیمان ها 

hse پیمانکاران hse چک لیست ارزیابی عملکرد 

دستورالعمل HSE پیمانکاران HSE-IN-102(0)-89 شرکت ملی گاز ایران

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری بهمن 1390 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل تسویه کسری کالای تحویلی به پیمانکاران شماره 02-03-109-95 امور تخصصي بازرگاني مقررات و روشهاي بازرگاني وپيماني بهار 1395

دستورلعمل ارزیابی عملکردHSE  پیمانکاران   HSE-IN-106(0)-91 شرکت ملی گاز ایران

شرایط  عمومی پیمان شرکت ملی گاز

شیوه نامه حل اختلاف بشماره 260112-128 مورخ 05061393 وزارت نفت

ضوابط و دستورالعمل اجرایی الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت  به شماره43103-2 20 مورخ 02021394

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02111386 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن و مقررات مربوطه

قانون منع مداخله دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337

ماده 47 قانون برنامه ششم در خصوص بکار گیری نیروهای بومی توسط پیمانکاران

نشريه 4311 - شرايط عمومي و خصوصي پيمان

دستور العمل حفاری و خاکبرداری 

شرایط عمومی 

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادها ی خدمات مشاوره ای در صنعت نفت 

جدول مدارک 

دستورالعمل 

الزامات HSE 

شرایط عموم پیمان تعمیرات مکانیک برق ابزار دقیق 

قراردادهای pc  برای کارهای صنعتی 

پیمان تامین خدمات خودروهای استیجاری